Kvalite & Miljö


Kvalitetsplan

Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på aktuell arbetsplats ska följa dessa regler och policys. Jag vill skapa entreprenader där kunden på alla sätt är nöjd och väl införstådd med att allt arbete är utfört på korrekt sätt med vederbörlig dokumentation och regelbunden avstämning med manskap, installatörer och underentreprenörer. Allt detta för att skapa förutsättningar för en problemfri entreprenad.

Denna plan gäller i IA:s verksamhet och kompletteras med arbetsplatsspecifika regler.

Kvalitetsplan, kvalité 

Målet är givetvis fullständigt nöjda kunder. Jag strävar och arbetar efter att utföra ett felritt arbete och entreprenad, vilket uppnås genom att hålla en öppen dialog med alla inblandade i projekten. Rätt kvalité på produkter och tjänster skall tillgodoses för alla inblandade kunder och underentreprenörer. Alla måste veta vilka mål och krav som ställs på arbetsresultat och kvalité. Var och en skall aktivt verka för att vi lever upp till målsättningen genom att samarbeta och inte minst ta ansvar.

Kvalitetssystem 

Syftet med IA:s kvalitetssystem är att arbetet skall drivas så att det alltid levereras en avtalad entreprenad, produkt eller tjänst till överenskommen tidsplan och pris samt som uppfyller kundens förväntningar. Arbetet grundas på en systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentation.

Personal 

Engagerade och utbildade medarbetare är avgörande i företaget långsiktiga konkurrenskraft. Vi ställer följande krav på våra medarbetare. Förstå sin roll och uppgift, ta eget ansvar, nödvändiga intyg och utbildning.

Ansvar och riktlinjer

Ansvaret för kvalite och kvalitetssystemets funktion ligger hos IA. Genom information, utbildade medarbetare och erfarenhetsåterföring skall kvalité ökas och vidmakthållas.

Inköp och underleverantörer

Val av leverantörer och underleverantörer skall baseras på en bedömning av deras förmåga att uppfylla IA:s och projektets kvalitetskrav. Denna bedömning görs på grundval av historiska kontakter, personlig kännedom och inte minst erfarenhet från tidigare samarbete.

De dokument som skapas vid inköpet/beställningen skall klart definiera vad inköpet består av.

Vid mottagandet av produkten kontrollerar vi att detta överenstämmer med inköpsdokumentet.

Kontroll

Egenkontrollen är en röd tråd i verksamheten, den skall säkerställa att full överensstämmelse råder mellan specifika krav, montage och produktens egenskaper. Egenkontrollen görs av platsansvarig varje dag och stäms av med kvaltietsansvarig minst varje vecka eller tätare om så behövs.  Fel och brister som konstateras skall avhjälpas Omgånde. I egenkontrollen är också dokumentation av avvikelser viktig eftersom jag analyserar och dokumenterar orsak och eventuell riskbedömning noga. Avvikelser skall alltid åtgärdas innan slutbesiktning.

Miljöplan

Övergripande mål 

Utifrån den miljöpåverkan som IA:s entreprenader kan ge har vi satt upp följande miljömål och krav för verksamheten.

  • Minska negativ miljöpåverkan från använding av fossila bränslen.
  • Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan.
  • Minska mängden icke sorterat och återvunnet material

Detaljerade mål och egna krav.

 *  Minskad negativ mijöpåverkan genom lastbilarnas motorer uppfyller Euro 4 och 5 krav.

*   Grävmaskinernas motorer uppfyller EU-steg 3A samt certifierade.Besiktade.

*  Hjullastarens motor uppfyller EU-steg 2.

Gemensamt för alla fordon och maskiner är att köldmedium i klimatanläggningar är R134a samt att propylenglykol används som kylvätska rörande krav kemikailer miljöpåverkan. Drivmedel och hydralvätskor enligt svensk standad SS 15 54 34 och/eller enligt maskintillverkarens bestämmelse/anvisning.

I varje projekt hålls byggmöten varje vecka med miljöansvarig på plats. Där gås igenom miljökritiska moment samt att miljölagstiftningen följs.

På varje arbetsplats finns specifik arbetsmiljöplan och larm nr vid eventuell olycka.